Strona Główna BIP Strona Główna
» Informacje dla wzywanych do WKU
 

WYSOKOŚĆ  ZWROTU RYCZAŁTU KOSZTÓW ZA WEZWANIE
DO  WKU WE WROCŁAWIU

od  01.01.2018 r.

ZWROT   KOSZTÓW

Podróż pojazdem o poj. skokowej     do 900 cm³      za  1 km = 0,40zł.
Podróż pojazdem o poj. skokowej powyżej 900 cm³ za 1 km = 0,60,zł.
Ryczałt za utracone zarobki – za  1 dzień = 66,67 zł.


    Na podstawie art. 52 ust.2 , 3 ustawy z dn. 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP/t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1430/ oraz przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2017 r./Dz.U. z 2016 r.  poz. 1456)
    • od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. osobom wezwanym do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, które utraciły zarobek z powodu stawiennictwa w WKU, na ich żądanie na podstawie zaświadczeń wydanych przez pracodawców przysługuje  zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia określonego w ww. rozp. – tzn.  66,67 zł. za dzień.

    Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1430) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli  i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2007r. nr 201 poz. 1462)
    • od dnia 01.01.2018 r. do dnia  31.12.2018  r. ustalono ww. stawki pokrycia kosztów przejazdu (za 1 km) na żądanie osób wezwanych do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony.

WZORY WNIOSKÓW

Zaświadcznie ws. utraconego zarobku (.pdf) | Wzór wypełnienia (.pdf)

Wniosek o zwrot kosztów podróży i ryczałtu za utracony zarobek (.doc)
| Wzór wypełnienia (.doc)