Strona Główna BIP Strona Główna
Ćwiczenia i kursy wojskowe
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
prowadzi nabór ochotników
na szkolenie kursowe kadry rezerwy w 2016 roku.

 

 

Głównym celem kursowego przeszkolenia kadry rezerwy
jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych
na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP.


KURSY OFICERSKIE

     Na kursy oficerskie kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych, posiadają wykształcenie wyższe i odbyli czynną służbę wojskową. Ponadto nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne, posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A” oraz są w wieku gwarantującym długoletnie przebywanie na przydziale mobilizacyjnym.

     Jako kryterium kwalifikacji uznaje się SW, w której żołnierze rezerwy odbyli czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

    Na kursy oficerskie w korpusach osobowych: Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

      Na kursy oficerskie nie kieruje się podchorążych ze zdanym egzaminem na oficera.

    Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie po zakończonym szkoleniu  nie stanowi podstawy do powołania żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej. Niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.


KURSY PODOFICERSKIE

     Na kursy podoficerskie powołuje się w pierwszej kolejności żołnierzy rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych oraz pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową. Ponadto nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne, posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A” oraz są w wieku gwarantującym długoletnie przebywanie na przydziale mobilizacyjnym.

     Zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania można powoływać pozostałych  żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.

     Na kurs podoficerski w korpusach osobowych: Medycznym oraz Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.


Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Wrocławiu.

 

Szczegółowych informacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu
udzielają pracownicy Sekcji Uzupełnień:
pok.  304,
tel. 261 656 144, 261 656 115.