Strona Główna BIP Strona Główna
» Zaświadczenia
 

ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej

     Zgodnie z art. 73b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP  osobom,  które spełniły obowiązek odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego albo zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej, służby zastępczej lub służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych a także osobom, które nie podlegają powszechnemu obowiązkowi obrony oraz obowiązkowi odbycia służby wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień na żądanie tych osób wydaje zaświadczenie o ich stosunku do służby wojskowej.

Formularz pomocniczy – wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej

     W oparciu o art. 217 – 218 Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa) na żądanie uprawnionych osób wojskowy komendant uzupełnień wydaje zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej. We wniosku o wydanie takiego zaświadczenia należy wskazać interes prawny osoby żądającej wydania zaświadczenia lub wskazać przepis prawny, z którego wynika obowiązek potwierdzenia określonego stanu faktycznego lub prawnego w formie zaświadczenia.

Formularz pomocniczy – wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Inne zaświadczenia

     W oparciu o art. 217 – 218 Kpa (Kpa) na żądanie uprawnionych osób wojskowy komendant uzupełnień wydaje zaświadczenia potwierdzające inne fakty lub stany prawne zapisane w prowadzonej ewidencji wojskowej. We wniosku o wydanie takiego zaświadczenia należy wskazać fakty lub stany prawne, które mają być potwierdzone oraz wykazać interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia lub wskazać przepis prawny, z którego wynika obowiązek potwierdzenia zaświadczeniem określonego stanu faktycznego lub prawnego.

* * *

     Zaświadczenia są wolne od opłat, z wyjątkiem zaświadczeń stwierdzających odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicą, od których pobiera się opłatę skarbowa w wysokości 46 zł. Opłatę wnosi się na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. numer:

82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

(tytuł płatności – opłata skarbowa – zaświadczenie o odbyciu służby wojskowej).

* * *

     Zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia (wpływu) wniosku do WKU.

* * *

     Zaświadczenia wydaje się zgodnie z właściwością miejscową wojskowego komendanta uzupełnień ustaloną na podstawie miejsca stałego zamieszkania osoby zainteresowanej w kraju, a w razie braku zamieszkania w kraju – według miejsca ostatniego miejsca stałego zamieszkania w kraju.