Strona Główna BIP Strona Główna
- Informacje ogólne
 

Postępowanie w razie utraty, zniszczenia lub zagubienia książeczki wojskowej:

  1. O utracie, zniszczeniu lub zagubieniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

  2. Wojskowy komendant uzupełnień w wypadku, o którym mowa w pkt 1, wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej.

  3. Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową.

  4. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową.

  5. W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.


UWAGA!

  • w przypadku zagubienia czy też zniszczenia książeczki wojskowej należy przedłożyć inny dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dołączyć do wniosku jedną fotografię (3cm x 4 cm), potwierdzenie opłaty skarbowej na kwotę - 28 zł.

 


opłatę za wydanie duplikatu książeczki należy dokonywać na konto:

Gmina Wrocław

na rachunek bankowy:


PKO Bank Polski S.A. nr:

82 1020 5226 0000 6102 0417 7895


kwota wpłaty 28 zł