Strona Główna BIP Strona Główna
REKONWERSJA
 

REKONWERSJA KADR  to ogół przedsięwzięć  podejmowanych wobec  żołnierzy zawodowych i byłych  żołnierzy zawodowych a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy  zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku
z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowania ich do podjęcia zatrudnienia.

AKTY PRAWNE NORMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ REKONWERSYJNĄ

Ustawa  z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych ( tj. Dz. U.
z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).   

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1622);

I N F O R M A C J E  I  U W A G I

I. INFORMACJE OGÓLNE DLA SPORZĄDZAJĄCYCH WNIOSEK O POMOC
    REKONWERSYJNĄ

 

1.      Wniosek należy wypełnić (sporządzić) pismem czytelnym (najlepiej drukowanym) określając starannie, jednoznacznie i wyczerpująco wszystkie zawarte w nim wymogi i sformułowania. Jeżeli któryś z wymogów określonych we wzorze wniosku
nie dotyczy osoby składającej wniosek należy w odpowiednim miejscu wpisać
„nie dotyczy” lub postawić myślnik „–”.

2.      W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzonym wniosku, instytucja przyjmująca wniosek (w stosunku do żołnierza zawodowego jednostka wojskowa
a w stosunku do pozostałych osób uprawnionych do pomocy konwersyjnej odpowiedni Wojewódzki Sztab Wojskowy /WSzW/, Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej /COAZ/, Ośrodek Aktywizacji Zawodowej /OAZ/ lub Wojskowe Biuro Emerytalne /WBE/ wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w odpowiednim terminie.

 

II. OSOBA UPRAWNIONA DO POMOCY REKONWERSYJNEJ DO WNIOSKU
      ZAŁĄCZA:

 

1.    Żołnierz zawodowy będący w służbie:

a) dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej (kopia potwierdzona „za zgodność” decyzji /rozkazu/ o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej lub wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej) albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej (zał. nr 05);

b) zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania (szkolenia) (zał. nr 06);

c) zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat służby wojskowej i zawodowej służby wojskowej (zał. nr 08);

d) zaświadczenie z wybranego ośrodka szkolenia o jego uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (jeżeli instytucja szkoleniowa nie ma własnego wzoru to zgodnie z zał. nr 09).

 

2.    Były żołnierz zawodowy:

a) decyzję /rozkaz/ lub orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej o zwolnieniu
z zawodowej służby wojskowej a w przypadku żołnierza o którym mowa w art. 120 ust. 1 lub 2 „ustawy” (zwolniony wskutek wypadku w służbie lub choroby powstałej w czasie pełnienia służby w kraju lub poza granicami państwa) orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej i decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej (kopie potwierdzone za zgodność wyżej wymienionych dokumentów);

b) dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej /świadectwo służby/;

c) zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (jeżeli instytucja szkoleniowa nie ma własnego wzoru to zgodnie z zał. nr 09).

 

3.   Uprawniony małżonek żołnierza zawodowego:

a)    skrócony odpis aktu małżeństwa;

b)   dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku
z wykonywaniem zadań służbowych;

c)    zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (jeżeli instytucja szkoleniowa nie ma własnego wzoru to zgodnie z zał. nr 09).

 

4.   Uprawnione dzieci byłego żołnierza zawodowego:

a)    skrócony odpis aktu urodzenia;

b)   dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku
z wykonywaniem zadań służbowych;

c)    zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (jeżeli instytucja szkoleniowa nie ma własnego wzoru to zgodnie z zał. nr 09).

Dzieci w wieku od 18 do 25 lat, niezależnie od ww. dokumentów załączają dodatkowo:

a)    oświadczenie o stanie cywilnym (zał. nr 13);

b)   zaświadczenie o pobieraniu nauki;

c)    orzeczenie o niepełnosprawności /dot. dzieci całkowicie niezdolnych do pracy lub do samodzielnej egzystencji/.

III. UWAGI:

1.    Pokrycie kosztów /refundacja lub sfinansowanie/ przekwalifikowania zawodowego /szkolenia/ realizowane jest do wysokości limitu osoby uprawnionej do pomocy rekonwersyjnej, przy czym:

-  przez refundację należy rozumieć wypłatę należności /przekazanie na rachunek osobisty/ osobie ubiegającej się o pomoc rekonwersyjną, po przedstawieniu przez nią oryginału faktury /rachunku/ potwierdzającej opłacenie kosztów przekwalifikowania zawodowego, oryginału dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności
za uzyskanie certyfikatu, licencji, zdania egzaminu lub uzyskania wpisu na listę uprawnionych do wykonywania zawodu oraz zaświadczenia o ukończeniu przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym,

 

-     przez sfinansowanie należy rozumieć przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka realizującego szkolenie na podstawie oryginału faktury /rachunku/ przez niego wystawionej.

2.    Wnioskodawca, do 30 dni od zakończenia szkolenia, ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający jego ukończenie z wynikiem pozytywnym. W przypadku nieukończenia szkolenia z winy wnioskodawcy lub nie przedstawienia w ww. terminie dokumentu o jego ukończeniu, cała otrzymana finansowa pomoc rekonwersyjna podlega zwrotowi.

3.    Każda wykorzystana, przydzielona finansowa pomoc rekonwersyjna
na przekwalifikowanie zawodowe jest opodatkowana zgodnie z przepisami „Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

4.    W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów związanych z dojazdami do miejsca szkolenia jak i zakwaterowaniem w miejscu szkolenia należy złożyć oświadczenie
o wysokości faktycznie poniesionych kosztów (zał. nr 11) wraz z potwierdzonymi oryginałami dowodów wpłaty, rachunków i biletów.

5.    W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów związanych z dojazdami do miejsca szkolenia jak i zakwaterowaniem w miejscu szkolenia przez żołnierza będącego
w służbie o pokrycie ww. kosztów należy zwrócić się do dowódcy macierzystej jednostki /instytucji/ wojskowej.

6.   W razie ubiegania się o zwrot kosztów z tytułu odbycia przejazdów na szkolenie własnym środkiem transportu należy do oświadczenia (zał. nr 11) załączyć:

a)   oryginały imiennych rachunków lub faktur za paliwo zakupione w terminach odbywanego szkolenia;

b)  harmonogram zajęć z określonym terminem i miejscem szkolenia;

c)   potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach programowych.

POMOC REKONWERSYJNĄ REALIZUJĄ:

  • Zespół ds. Polityki Rekonwersji i BHP Departamentu Spraw Socjalnych MON;
  • Ośrodki Aktywizacji Zawodowej: Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Kraków, Lublin, Olsztyn, Szczecin i Wrocław;
  • Specjaliści ds. Rozwoju Zawodowego przy WSzW;
  • Nieetatowo pomoc rekonwersyjną świadczą także Wojskowe Komendy Uzupełnień;

 

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu

 Osoba odpowiedzialna za działalność rekonwersyjną

Pani Elżbieta Kulwicka

Tel. 261 656 146,  pok. 204
 

Wojewódzkim Sztabie Wojskowym we Wrocławiu

Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego

Tel. 261 656 007

 

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu

ul. Obornicka 128a

Tel. 261 656 720  do 724

 

e-mail: oazwroclaw@ron.mil.pl

strona internetowa: oazwroclaw.wp.mil.pl