Strona Główna BIP Strona Główna
SKARGI, PETYCJE I WNIOSKI
 

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
WE WROCŁAWIU
 LUB JEGO ZASTĘPCA

przyjmuje osoby zgłaszające skargi, petycje
i wnioski:

w każdy poniedziałek roboczy w godz. 13.30 – 15.00 oraz w każdą środę roboczą w godz. 14.30 – 16.30 - po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 261-656-137 lub 261-656-100).

Skargi, wnioski i petycje można także wnosić pisemnie do Kancelarii jawnej WKU, ustnie do protokołu, listownie na adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu,
ul. Gajowicka 118, 50-984 Wrocław
,

faksem (tel. +48 261-656-133) lub drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP (zgodnie z wymogami określonymi w art. 63 § 3a Kpa  dla podań wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego).

Akty prawne regulujące rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji dostępne są w pomieszczeniu służbowym osoby koordynującej rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji w WKU we Wrocławiu - pokój nr 323  (III piętro), tel. 261-656-103.

* * * * *

Dla swej ważności skarga, wniosek lub petycja musi zawierać wskazanie osoby (podmiotu), od której pochodzi, jej adres, określenie przedmiotu skargi oraz podpis (odpowiednio - własnoręczny lub bezpieczny podpis elektroniczny) wnoszącego.Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123)

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ WE WROCŁAWIU

informuje, że w 2017 roku nie wniesiono petycji

podlegających rozpatrzeniu przez niego

zgodnie z właściwością terytorialną i rzeczową

Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocław.