Strona Główna BIP Strona Główna
» Ponowne wykorzystanie inf. publicznej
 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 

Zasady udostępniania informacji

Zgodnie z  ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu określa warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania.

Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie WKU we Wrocławiu jest bezpłatne.

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu udostępniane są na wniosek. W przypadku ich ponownego wykorzystywania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku określonych w art. 21 ust. 3 - 5 ww. ustawy wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.